Θεματική ενότητα 3: Διατήρηση της υγείας ή Ανθρώπινη Απόδοση

Η θεματική ενότητα αυτή – σε 2 συνεδρίες – έχει ως στόχο να αυξήσει την γνώση όσον αφορά την «σκοτεινή πλευρά» της άθλησης δίνοντας έμφαση στην διαφορά κινήτρων ανάμεσα στη χρήση συμπληρωμάτων διατροφής για λόγους υγείας ή για λόγους επίδοσης, καθώς και την αμφιλεγόμενη διαμάχη ανάμεσα στο στόχο του να είναι κάποιος γυμνασμένος και υγιής και στο στόχο του να έχει ένα όμορφο και ελκυστικό σώμα. Οι συγκεκριμένες ερωτήσεις που τίθενται στις συνεδρίες σχετίζονται με το γιατί οι άνθρωποι κάνουν γυμναστική και γιατί το υγειές σώμα είναι συνώνυμο με το όμορφο σώμα. Οι μαθητευόμενοι ενθαρρύνονται να αξιολογήσουν αν η χρήση των ΟΒΕΑ είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της υγείας, και ενός γυμνασμένου και ενεργού σώματος και πως η άσκηση μπορεί να αυτό-ρυθμιστεί για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων στην υγεία. Στις συνεδρίες δίνεται έμφαση στο ότι στην άθληση χωρίς περιορισμούς στο doping, το σημαντικό ζήτημα είναι γιατί κάποιος κάνει χρήση ΟΒΕΑ και όχι αν είναι παράνομο η όχι, και επισημαίνουν ότι το σκεπτικό των ανθρώπων για τα ΟΒΕΑ αλλάζει ανάλογα με τους λόγους για τους οποίους γίνεται η χρήση (διατήρηση της υγείας ή ενίσχυση της επίδοσης).

Η θεματική ενότητα αυτή ενισχύει την αυτό-αποτελεσματικότητα για γνωστικές και ολιστικές αποφάσεις βασισμένες σε στοιχεία, μέσω της ενθάρρυνσης των μαθητευόμενων να ανασκοπήσουν τους δικούς τους στόχους όσον αφορά την άθληση και να μπορέσουν να προσδιορίσουν τη σχετική αναγκαιότητα για χρήση ΟΒΕΑ. Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση των συνεδριών, οι μαθητευόμενοι θα αναπτύξουν καλύτερη επίγνωση της «σκοτεινής πλευράς» της άθλησης και θα δώσουν περισσότερο έμφαση στις σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις των ΟΒΕΑ καθώς και θα αναπτύξουν πιο ισχυρές αντιλήψεις αποτελεσματικές για την αποφυγή/απόρριψη επιβλαβών ουσιών.