Θεματική ενότητα 4: Το Σώμα ως Μηχανή

Η θεματική ενότητα αυτή αντιπροσωπεύει την άποψη ότι με τις ιατρικές και φαρμακευτικές εξελίξεις που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη προηγμένη κοινωνία, το σώμα μπορεί να αλλάξει. Έτσι, το σώμα που γεννηθήκαμε δεν αποτελεί πια έναν περιορισμό αλλά μια ευκαιρία. Ενώ το περιεχόμενο της Ενότητας αναγνωρίζει την πιθανότητα τέτοιων εξελίξεων, αμφισβητεί επίσης την αντίληψη ότι οι σταθερές ανθρώπινες δυνατότητες μπορούν να διευρυνθούν απεριόριστα και υποστηρίζει ότι ενώ η μεταμόρφωση του σώματος με φαρμακευτικά βοηθήματα είναι σίγουρα πολύ πιο πιθανή από ότι ήταν έναν αιώνα πριν, δεν είναι απεριόριστη. Για παράδειγμα, το αποτέλεσμα της σκληρής προπόνησης – με ή χωρίς τη χρήση ΟΒΕΑ – είναι μερικώς καθορισμένο από το γενετικό υλικό του ατόμου (π.χ. σύσταση του σώματος, τύπος σώματος, αντίδραση στην προπόνηση και τις ΟΒΕΑ).

Μέσω ενός προσεκτικά απλοποιημένου και δυναμικού διαλόγου γύρω από αυτό το αμφιλεγόμενο ζήτημα, η αυτό-αποτελεσματικοτητα του να κάνει κανείς εμπεριστατωμένες και ολιστικές επιλογές σε σχέση με τις ΟΒΕΑ ενισχύεται μέσω της εφαρμογής συστημάτων προσωπικών αξιών και αρχών σχετικών με τη χρήση των ΟΒΕΑ για την επίτευξη του «ιδανικού σώματος». Με το να αναγνωρίζουν, να είναι προσεκτικοί και να αξιολογούν προσωπικά διαφορετικές απόψεις σχετικά με το ανθρώπινο σώμα και τους κινδύνους που σχετίζονται με τις απόψεις αυτές, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι καλύτερα εφοδιασμένοι ώστε να συλλάβουν ένα ρεαλιστικό μοντέλο του ανθρώπινου σώματος και να κατανοήσουν τους τρόπους και τα όρια όσον αφορά το βαθμό στον οποίο μπορεί κανείς να παρέμβει και να τροποποιήσει το σώμα του/της.