Θεματική ενότητα 7: Η μετουσίωση σε ΟΒΕΑ ειδικό

Σε αυτό το θέμα – σε δυο συνεδρίες- δίνεται έμφαση στη σημασία της λήψης πληροφοριών όσον αφορά τα ΟΒΕΑ από έμπιστες και αξιόπιστες πηγές. Οι συμμετέχοντες διδάσκονται – σε ομάδες- πώς να δημιουργήσουν μία σειρά από κριτήρια για να αξιολογούν τις παρεχόμενες συμβουλές από γνωστούς και φίλους όσον αφορά τα ΟΒΕΑ και τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, και κατά πόσο θα έπρεπε να λάβουν υπ’ όψιν τους, την προσέγγιση μιας διαφορετικής προοπτικής (σχετικώς προς τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα). Θα διδαχτεί στρατηγική/σχέδιο για την αποτελεσματική αξιολόγηση εναλλακτικών πηγών πληροφοριών. Στη συνέχεια θα κληθούν να προσαρμόσουν αυτά σύμφωνα με τις ατομικές διαδικασίες αναζήτησης πληροφοριών για να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν τις προσωπική λήψη αποφάσεων. Οι συμμετέχοντες επιπλέον διδάσκονται να προσαρμόζουν αυτά τα κριτήρια, σύμφωνα με την ατομική τους κατάσταση για να αποφασίσουν, αν επιμείνουν στην απόφασή τους για τη χρήση των ΟΒΕΑ ή όχι. Η στόχευση έγκειται στο να ενισχυθεί η ιδέα της ατομικότητας του κάθε ατόμου και μέσω αυτής των αποφάσεων που λαμβάνει.

Αυτό το θέμα δομεί ένα αλφάβητο πληροφοριών υγείας που είναι εξ ορισμού ικανό να αξιολογεί τις διαθέσιμες πληροφορίες στο διαδίκτυο, να ελέγχει την αξιοπιστία τους, το αν είναι αμερόληπτες και επιστημονικά ακριβείς και τέλος που να αποταθείς για προσωπικές συμβουλές.